NEVENA ALEKSOVSKI
And then so clear
May 12 –
June 01, 2020

LOCATION
RAVNIKAR GALLERY
Prešernova ulica 10A
1000 Ljubljana
CURATOR
Piera Ravnikar

TEXT
Teja Kosi
︎︎︎STATEMENT
            Nevena Aleksovski is an artist who carves expressive fragments of human bodies, plants and objects into a multifaceted visual language. Within the minimalist, purified artistic expression, she explores ways of expressing as much as possible with as few means as possible, with each individual element becoming a depot of strong emotions and various interpretations. The reduction of elements is also a kind of personal restraint against the information oversaturation of the visual landscape and expresses the need for rest and contemplation. Through the prism of personal, intimate experiences, Nevena reveals social phenomena, while filling the intersection between the two worlds with humour, irony, melancholy, anxiety and alienation.

            The “And then so clear” exhibition consists of drawings and paintings, mostly created at home during the quarantine period. The artist’s stroll across the field of alienation during isolation points to the question on how to further alienate an already alienated person, how important the human touch is and what happens in its absence, and how to touch someone despite the distance. Aesthetic responses consist of alternating and complementing abstract and figurative elements, sometimes accompanied by coloured clippings. Simple or simplified images are often playful and humorous, presenting comfort or appearing as a type of rebellion and subversion. The artist balances seriousness by thinking about everyday paradoxes, absurdities and relationships that are formed as a result, such as admiring the awakening of nature during springtime and while being exposed to annoying pollen allergies, enjoying a cigarette and then feeling unwell immediately after, a feeling of freedom during isolation and anxiety that comes with loneliness. With her relaxed approach, the artist tells us a never-before-revealed story, part of which is a wall intervention and her note, which gives us a consolatory pat on the shoulder: easy does it.


︎︎︎ABOUT THE ARTIST

           Nevena Aleksovski (1984) graduated in painting in 2008 at the Academy of Fine Arts and Design in Novi Sad and obtained her Master’s degree in Cultural Studies in 2014 at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana. The main focus of her art production is on the mediums of painting and drawing, through which she establishes a direct and immediate process of creating without a crystalized, pre-determined image. In her work, she frequently questions and subtly comments on the universal human experience, emotional states resulting from the feeling of alienation as well as discordances and absurdities of modern times. She has presented herself at numerous shows in Slovenia and internationally, including the group exhibitions Zines! Contemporary Zine Production at the International Centre of Graphic Arts and Somethin’s Written at the Vodnik Homestead within the framework of the Institute SCCA Ljubljana. She has also held independent exhibitions at the art fairs Vienna Contemporary (2020) and Art Rotterdam (2021). In 2022, she is preparing her first joint exhibition with the fellow artist Maja Babič Košir at RAVNIKAR GALLERY SPACE.


︎︎︎NEVENA ALEKSOVSKI: AND THEN SO CLEAR 

           Umetnica Nevena Aleksovski v večpomenskem likovnem jeziku kroji ekspresivne fragmente človeških teles, rastlinja in predmetov. Znotraj minimalističnega, očiščenega likovnega izraza raziskuje, kako s čim manj sredstvi izraziti čim več, posamezen element pa je tako skladišče močnih emocij in različnih pomenov. Redukcija elementov je tudi svojevrsten osebni upor proti informacijski prenasičenosti vizualne krajine in izraža potrebo po počitku in kontemplaciji. Skozi lečo osebnih, intimnih izkušenj odstira pogled na družbene pojave, presečišče med svetovoma pa napolni s humorjem, ironijo, melanholijo, tesnobo in odtujenostjo.

           Razstava And then so clear je sestavljena iz risb in slik, ki so večinoma nastajale med štirimi zidovi v obdobju karantene. Umetničino sprehajanje po polju odtujenosti v času izolacije sprašuje, kako dodatno odtujiti že tako odtujenega človeka, kako pomemben je dotik in kaj brez njega ter kako se kljub razdalji dotakniti nekoga. Estetski odgovori so sestavljeni iz izmenjevanj in dopolnjevanj abstraktnih in figurativnih elementov, ki se jim kdaj pridružijo tudi barvni izrezki. Preproste, poenostavljene podobe so večkrat igrive in humorne ter nam tako kdaj dajejo uteho, spet drugič nastopajo kot oblika upora in subverzije. Resnobnost umetnica uravnoteži z razmišljanjem o vsakdanjih paradoksih, absurdih in relacijah, ki se ob tem vzpostavljajo, kot so občudovanje pomladnega prebujanja narave in nadležna alergija na cvetni prah, uživanje ob cigareti in slabo počutje takoj po njej, občutek svobode ob samoti in tesnoba ob lastni osamljenosti. Preko razbremenjenega pristopa nam pripoveduje nikoli do konca razkrito zgodbo, del katere je tudi intervencija na steni in avtorski zapis, ki nas potreplja po rami s tolažilnim – polako.


︎︎︎KRATKA BIOGRAFIJA

           Nevena Aleksovski (1984) je leta 2008 diplomirala iz slikarstva na Akademiji umetnosti v Novem Sadu, leta 2014 pa magistrirala iz kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V svoji likovni produkciji se pretežno posveča medijema slikarstva in risbe, ki ji omogočata neposreden, takojšen proces ustvarjanja brez izkristalizirane, vnaprej začrtane podobe. V svojem delu pogosto prevprašuje in pretanjeno komentira občečloveško izkušnjo, čustvena stanja, ki jih izoblikujejo občutek odtujenosti ter neskladja in absurdi sodobnega časa. Predstavila se je na številnih domačih in tujih razstavah, med drugim v Mednarodnem grafičnem likovnem centru na skupinski razstavi Zini!, Sodobna zinovska produkcija, na skupinski razstavi Neki piše v galeriji Vodnikove domačije v okviru zavoda SCCA Ljubljana, samostojno pa je razstavljala tudi na umetnostnih sejmih Vienna Contemporary (2020) in Art Rotterdam (2021). V letu 2022 v RAVNIKAR GALLERY SPACE družno z umetnico Majo Babič Košir pripravlja njuno prvo skupno razstavo. 
︎︎︎ INSTALATION VIEWS